Regulamin strony internetowej 

Spis treści:

Art. 1 Postanowienia ogólneW tym miejscu wskazujemy, czym jest niniejszy regulamin, czego dotyczy i na jakich zasadach można korzystać z naszej strony i świadczone są przez nas usługi.
Art. 2 Definicje W tym miejscu w jaki sposób rozumiemy najważniejsze używane w Regulaminie pojęcia. 
Art. 3 Rodzaj i zakres Usług oferowanych przez UsługodawcęW tym miejscu wskazujemy, jakie usługi są przez nas świadczone za pośrednictwem strony internetowej z których można korzystać.
Art. 4 Formularz kontaktowyW tym miejscu wskazujemy na jakich zasadach można korzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie.
Art. 5 Dostęp do postali społecznościowych z wykorzystaniem wtyczek/hiperłączyW tym miejscu wskazujemy na jakich zasadach można korzystać z zamieszczonych na stronie wtyczek do portali społecznościowych, serwisów internetowych
Art. 6 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca.W tym miejscu wskazujemy jakie minimalne parametry techniczne muszą spełniać urządzenia multimedialne, żeby w sposób prawidłowy pozwoliły na odtwarzania i korzystanie ze strony.
Art. 7 Pliki CookiesW tym miejscu wskazujemy czym są pliki cookies, jakiego rodzaju pliki cookis są wykorzystywane na stronie oraz zasady modyfikowania zasad umieszczenia tych plików w urządzeniu multimedialnym na którym przegląda się stronę.
Art. 8 Zagrożenia związane z korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektronicznąW tym miejscu wskazujemy, że korzystanie z Internetu może się wiązać z prewnymi zagrożeniami, jakiego rodzaju zagrożenia najczęściej występują i jak można się przed nimi chronić. 
Art. 9 Zakaz przekazywania treści o charakterze bezprawnymW tym miejscu wskazujemy, że korzystanie z naszej strony może się odbywać wyłącznie z poszanowaniem prawa, oraz jakie działania możemy podejmować w przypadku, gdy zaobserwujemy na stronie działania o charakterze potencjalnie bezprawnym.
Art. 10 Procedury reklamacyjneW tym miejscu wskazujemy, na jakich zasadach może zostać złożona reklamacja oraz jaka jest procedura jej rozpatrywania. 
Art. 11 Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporówW tym miejscu wskazujemy, na jakich zasadach istnieje możliwość rozwiązania powstałego między nami sporu bez konieczności występowania na drogę postępowania sądowego. 
Art. 12 Odstąpienie od umowyW tym miejscu wskazujemy na jakich zasadach możliwe jest odstąpienie od zawieranej umowy, jak również w jakich przypadkach jest to niemożliwe. 
Art. 13 Zmiany w Regulaminie, zawieszenie świadczenia UsługW tym miejscu wskazujemy na jakich zasadach i w jakich przypadkach będziemy mogli zmienić treść Regulaminu, zawiesić swoje usługi.
Art. 14 Przetwarzanie danych osobowychW tym miejscu wskazujemy na jakich zasadach są przez nas przetwarzane dane osobowe
Art. 15 Nota prawna, prawa autorskieW tym miejscu wskazujemy na jakich zasadach można korzystać z informacji na stronie w sposób nienaruszający naszych lub czyiś praw autorskich.
Art. 16 Postanowienia końcowe, oświadczeniaW tym miejscu wskazujemy jakie prawo jest właściwe, kto może korzystać z portalu.

Art. 1

Postanowienia ogólne

 1. Poniższy regulamin określa zasady na jakich Państwo jako Usługobiorcy mogą przeglądać stronę internetową Usługodawcy tj. https://apersolution.pl, na jakich zasadach mogą korzystać z usług tam świadczonych np. formularza kontaktowego, przeglądać stronę i korzystać z jej zasobów.
 2. Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaj i zakres Usług oferowanych przez Usługodawcę,
  2. warunki korzystania i świadczenia Usług,
  3. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,
  4. zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
  5. warunki zawierania i rozwiązywania oraz odstępowania od umów o świadczenie Usług,
  6. tryb postępowania reklamacyjnego,
  7. informacje dotyczące sposobów rozwiązywania sporów,
 1. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usługi lub zawarciem umowy o jej świadczenie. Zapoznanie się i akceptacja postanowień Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna dla świadczenia przez Usługodawcę Usług lub zawarcia umowy. Zapoznanie się z treścią i akceptacja Regulaminu może następować w sposób wyraźny lub dorozumiany – jeśli po zapoznaniu się z Regulaminem, lub po powstaniu możliwości zapoznania się z Regulaminem, Klient kontynuuje korzystanie z Usług.
 3. Usługodawca świadczy Usługi na zasadach i zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Usługobiorca ma możliwość skontaktowania się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@apersolution.pl lub korespondencyjnie na adres wskazany w art. 2 pkt. 6
 5. Usługi świadczone są przez Usługodawcę 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. 

Art. 2

Definicje

Ilekroć w treści Regulaminu określone pojęcia pisane są wielką literą nadana jest im następująca treść i znaczenie:

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; pod pojęciem Konsumenta w rozumieniu Regulaminu rozumie się również osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby fizycznej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 2. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy;
 3. Trwały nośnik informacji – materiał lub narzędzie umożliwiające przechowywanie informacji, w sposób umożliwiający dostęp do nich w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i pozwalające na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
 4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 5. Usługobiorca – podmiot korzystający z Usług, który może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 6. Usługodawca – podmiot świadczący Usługi którym jest APER SOLUTION Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łukasińskiego 4/234, 93-172 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000745538 prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP: 726-267-43-64: REGON: 38105818,.

Art. 3

Rodzaj i zakres Usług oferowanych przez Usługodawcę

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy następujące Usługi:
 1. formularz kontaktowy,
 2. dostęp do portali społecznościowych z wykorzystaniem wtyczek/hiperłączy.
 1. Świadczenie Usług o których mowa w ust. 1 odbywa się w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługi o których mowa w ust. 1 świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie.

Art. 4

Formularz kontaktowy

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługę Formularza kontaktowego (dalej jak: Formularz) dzięki któremu istnieje możliwość przesłania przez Usługobiorcę do Usługodawcy wiadomości tekstowej .
 2. W celu prawidłowego korzystania z Formularz Usługobiorca powinien:
  1. połączyć się w trybie on-line ze stroną internetową Usługodawcy dostępną pod adresem internetowym o którym mowa w art. 1 ust. 1,
  2. w zakładce kontakt odnaleźć okno Formularza,
  3. Wpisać w treści okna Formularza swoje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej do kontaktu oraz treść wiadomości tekstowej,
  4. zapoznać się z treści Regulaminu oraz potwierdzić ten fakt poprzez zaznaczenie checkboxa,
  5. zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie checkboxa,
  6. potwierdzić wolę wysłania wiadomości poprzez Kliknięcie przycisku „Wyślij”.
 3. Z chwilą wykonania przez Usługobiorcę czynności o której mowa w ust. 2 pkt. 6 dochodzi do wysłania wiadomości tekstowej Usługobiorcy do Usługodawcy. i zawarcia pomiędzy Usługodawca i Usługobiorcą umowy o świadczenie Formularz. Usługa Newslettera świadczona jest od momentu rozpoczęcia korzystania z Formularza do chwili  wysyłania wiadomości tekstowej. 
 4. Usługobiorca uprawniony jest do rezygnacji z korzystania z Formularz w każdym dowolnym momencie poprzez zaprzestanie wypełniania okna Formularza.

Art. 5

Dostęp do portali społecznościowych z wykorzystaniem wtyczek/hiperłączy

 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcom możliwość korzystania z Usługi wtyczek/(plug-in)/hiperłączy (dalej: Wtyczka) do portali społecznościowych Facebook, Twitter, LinkedIn, jak również innych serwisów internetowych np. Mapy Google.
 2. Usługodawca zastrzega możliwość udostępnienia Usługobiorcom innych, niż wskazane w ust. 1 wtyczek lub rezygnacji z udostępniania takich wtyczek, co nie będzie stanowiło zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Dostawcami wtyczek są podmioty których własnością są portale społecznościowe lub serwisu internetowe 
 4. Korzystanie z Usługi Wtyczki ma charakter jednorazowy i wymaga od Usługobiorcy dostępu do Internetu oraz wejścia na stronę internetową Usługodawcy dostępną pod adresem internetowym o którym mowa w art. 1 ust. 1, następnie kliknąć na logo lub wtyczkę. Wykonanie czynności o której mowa w zd. 1 umożliwia  Usługobiorcy przekierowanie na profil (konto) Usługodawcy prowadzony na danym portalu społecznościowym, lub do danego serwisu i dalsze bezpośrednie korzystanie z usług tego portalu lub serwisu.
 5. Zasady korzystania z dostępnych portali społecznościowych określa ich właściciel.
 6. Usługodawca nie ma wpływu na zasady i ograniczenia związane z korzystaniem z portali społecznościowych o których mowa w niniejszym artykule. Z uwagi na powyższe, celem ustalenia wskazanych zasad i procedur koniecznym jest uzyskanie informacji od ich właścicieli tj.:
  1. Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA,
  2. Facebook Inc. Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA,
  3. Twitter International Company, 26 Fenian St, Dublin, D02 FX09, Irlandia

Art. 6

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca;

 1. Niezależnie od wymagań technicznych dla korzystania z poszczególnych Usług, aby uniknąć ewentualnych błędów lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu strony internetowej Usługodawcy oraz poszczególnych Usług zaleca się, aby urządzenia za pomocą których Usługobiorca przegląda stronę internetową lub korzystania z Usług spełniały następujące wymagania techniczne:
 1. komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,
 2. przeglądarka internetowa:
  1. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej,
  2. Mozilla FireFox w wersji 11.0 lub nowszej,
  3. Google Chrome w wersji 12.0 lub nowszej,
 3. aktywne wtyczki – JAVA, FLASH,
 4. rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit,

Art. 7

Pliki Cookies

 1. Strona internetowa Usługodawcy korzysta z plików cookies. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie lub modyfikacja zasad korzystania z plików cookies może skutkować nieprawidłowym działaniem Usług lub wyświetlaniem strony internetowej Usługodawcy. 
 2. Cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na lub urządzeniu przenośnym Usługobiorcy w chwili, gdy ten ją przegląda.
 3. Pliki cookies mogą być plikami administratora, a zatem należą do odwiedzanej strony internetowej. Tylko ta strona internetowa może je odczytać. Strona internetowa może również korzystać z serwisów zewnętrznych, które również posiadają własne pliki cookie – są to pliki cookie osób trzecich.
 4. Wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej www.apersolution.pl, ale może spowodować utrudnienia.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa urządzeniu. Mogą jednak Państwo dokonywać w każdym momencie modyfikacji ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na dostępność niektórych funkcji na stronach internetowych Administratora.
 6. Wskazujemy, że szczegółowe zasady zmiany ustawień plików cookies, w zależności od wykorzystywanej przeglądarki internetowej dostępne są pod adresami:
  1. Internet Explorer ™ – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
  2. Mozilla Firefox ™ – https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  3. Chrome™ – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
  4. Opera ™ – https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
  5. Safari™  – https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 1. Usługodawca nie zbiera za pośrednictwem plików cookies żadnych informacji na temat Usługobiorców. Tym samym Usługobiorcy pozostają anonimowi tak długo, aż sami zdecydują inaczej.

Art. 8

Zagrożenia związane z korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną (przez Internet) może wiązać się z zagrożeniem cyberprzestępczością.
 2. Cyberprzestępczość definiowana jest jako rodzaj przestępczości, w której komputer, urządzenie elektroniczne mające dostęp do sieci teleinformatycznych oraz zlokalizowane na nich dane, informacje są albo narzędziem, albo przedmiotem przestępstwa. Cyberprzestępczość może dotyczyć także ataków na samą sieć teleinformatyczną w celu zniekształcenie, uniemożliwienie wykorzystania, degradację lub zniszczenie informacji przechowywanej w komputerze lub sieci komputerowej.
 3. Usługobiorca korzystający z sieci Internet, jak również korzystający z Usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym oferowanych przez Usługodawcę, musi pamiętać, że korzystanie to wiąże się ze zwiększoną podatnością na ataki cyberprzestępcze.
 4. Najczęściej występującymi zagrożeniami i rodzajami ataków cyberprzestępczych są:
 1. możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego urządzenia elektronicznego Usługobiorcy szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione (wirusy); 
 2. możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
 3. obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania;
 4. niebezpieczeństwie otrzymania niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną (spam); 
 5. podszywaniu się pod inną osobę lub instytucję, w celu wyłudzenia określonych informacji, lub nakłonienia do określonych działań (pishing);
 6. przesyłanie korespondencji na pocztę elektroniczną zawierającą załączniki lub hiperlinki, których kliknięcie skutkuje zainfekowaniem urządzenia, pozyskaniem poufnych informacji (phising mailowy);
 7. zagrożeniu związanym z zawartością, treścią informacji dostępnych w Internecie;
 8. zagrożeniu związane z wykorzystaniem sprzętu Usługobiorcy do działalności przestępczej;
 9. zagrożeniu związanym z istnieniem fałszywych witryn skutkujących wyłudzeniem danych;
 10. ataki typu Man in the middle;
 11. sniffing – zainstalowanie na urządzeniu Usługobiorcy oprogramowania, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci
 12. stosowanie oprogramowania lub urządzenia szpiegowskiego rejestrującego klawisze naciskane przez użytkownika (atak Keylogger);
 13. czynności kryptoanalizy, tj. odnalezienia luk systemu kryptograficznego celem jego złamania i dostępu do urządzenia Usługobiorcy;
 14. korzystaniu z niezabezpieczonych, otwartych sieci Wi-Fi;
 15. W celu uniknięcia lub minimalizacji ryzyka wystąpienia wskazanych w ust. 1 zagrożeń Usługobiorca powinien stosować właściwe środki techniczne, a w szczególności aktualizowane na bieżąco programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall, programy antyszpiegowskie, korzystać wyłącznie ze sprawdzonych i weryfikowalnych połączeń internetowych, unikać w Internecie działań zwiększających ryzyko ujawnienia jako danych osobowych, danych logowania lub innych informacji poufnych Usługobiorcy, ograniczać ilość zapamiętywanych przez wyszukiwarki internetowe haseł dostępu, korzystać z unikalnych haseł i kodów dostępu, weryfikować treści otrzymanych na pocztę elektroniczną wiadomości, w tym nie otwierać poczty lub załączników pochodzących z nieznanych lub nieweryfikowalnych źródeł.

Art. 9

Zakaz przekazywania treści o charakterze bezprawnym

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony Internetowej oraz usług, w tym Usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. 
 2. Zabronione jest wprowadzenie przez Usługobiorcę do Systemu teleinformatycznego strony Internetowej jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 3. W ramach korzystania ze strony Internetowej oraz jej zawartości i oferowanych usług w sposób zgodny z prawem Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:
  1. wprowadzania do systemu teleinformatycznego Strony Internetowej wszelkich żądanych danych i informacji zgodnych ze stanem faktycznym;
  2. niekorzystania ze strony Internetowej oraz oferowanych usług w sposób zakłócający ich funkcjonowania w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  3. korzystania ze Strony Internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz Sprzedawcy;
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronie Internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego oraz w sposób zgody z prawem.
 4. W przypadku, gdy Usługodawca uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, upoważniony jest do niezwłocznego zablokowania dalszego przesyłania tych treści, jak również czasowego zaprzestania świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy, którego działania lub zaniechania mają charakter bezprawny. O powyższym, o ile jest to możliwe i uzasadnione, niezwłocznie informuje Usługobiorcę wzywając do niezwłocznego zaprzestania naruszeń. 
 5. Wznowienie świadczenia usług następuje niezwłocznie po zaniechaniu przez Usługobiorcę czynności bezprawnych, nie później niż w ciągu 48 godzin od tej chwili. 

Art. 10

Procedury reklamacyjne

 1. Usługobiorca, w przypadku stwierdzenia, że po stronie Usługodawcy dochodzi do nieprawidłowego wykonania Usługi uprawniony jest do złożenia w tym zakresie reklamacji. 
 2. Usługodawca wskazuje, że złożenie reklamacji możliwe jest w dowolnie obrany przez Usługobiorcę sposób z wykorzystaniem Trwałego nośnika informacji, w szczególności poprzez wysłanie informacji drogą korespondencji pocztowej na adres Usługodawcy, drogą korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy. 
 3. Usługobiorca w celu złożenia reklamacji może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 4. Usługodawca zaleca, aby treść reklamacji pozwalała na identyfikację osoby Usługodawcy, rodzaju Usługi będącej przedmiotem reklamacji oraz żądania Usługobiorcy.
 5. W przypadku w którym treść reklamacji uniemożliwia identyfikację Usługobiorcy, reklamowanej Usługi lub żądania Usługobiorcy, co skutkuje brakiem możliwości nadania reklamacji biegu w toku procedury reklamacyjnej, Usługodawca wzywa Usługobiorcę do uzupełnienia reklamacji, a w razie braku możliwości pozostawia reklamację bez biegu do czasu wystąpienia stanów umożliwiających kontynuowanie procedury reklamacyjnej.
 6. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Usługodawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Usługobiorcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania
 7. Bezskuteczny upływ terminu o którym mowa w ust. 6 równoznaczny jest z uwzględnieniem reklamacji.
 8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorcy zgodnie z żądaniem Usługodawca niezwłocznie czyni zadość temu żądaniu. 
 9. Usługodawca zobowiązuje się zrealizować roszczenie reklamacyjne w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy.

Art. 11

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 1. Usługodawca wskazuje, że w przypadku sporu pomiędzy Usługobiorcą będącym Konsumentem, a Usługodawcą istnieje możliwość pozasądowego rozwiązania powstałego sporu i dochodzenia roszczeń. 
 1. W przypadku sporu Usługobiorca o którym mowa w ust. 1 może m.in.:
  1. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  3. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
  4. szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem dostępne są na stronach internetowych oraz siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (adres internetowy: https://www.uokik.gov.pl/), powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 2. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Usługobiorcę będącego Konsumentem reklamacji, spór nie został rozwiązany, Usługodawca przekazuje takiemu Usługobiorcy na Trwałym nośniku informacji oświadczenie o:
  1. możliwości wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
  2. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 
 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, Usługodawca wraz z oświadczeniem przekazuje informację o podmiocie uprawnionym właściwym dla danego Usługodawcy.
 2. Jeżeli Usługodawca nie złożył żadnego oświadczenia o którym mowa w ust. 3, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Usługodawca wskazuje, że Usługobiorca będący Konsumentem uprawniony jest do skorzystania z elektronicznego narzędzia internetowego rozpatrywania sporów – europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów (ODR) nieodpłatnie dostępnego pod adresem internetowym:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Art. 12

Odstąpienie od umowy

 1. Usługobiorca będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres siedziby Usługodawcy, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w art. 1.
 2. W celu odstąpienia od umowy można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiący załącznik do niniejszego Regulamin, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Termin czternastodniowy, w którym Usługodawca będący Konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi, liczy się od dnia od dnia jej zawarcia.
 4. Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi na Trwałym nośniku informacji potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.
 5. W razie odstąpienia od umowy – umowa o świadczenie Usługi jest uważana za niezawartą. 
 6. Wyłączenia prawa odstąpienia od umowy określone zostały przepisami art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. 

Art. 13

Zmiany w Regulaminie, zawieszenie świadczenia Usług

 1. Usługodawca zastrzega, że w przypadku wynikającym z potrzeb technicznych lub modernizacji albo poprawy/zmiany/usprawnienia funkcjonalności świadczonych Usług uprawniony jest do czasowego zawieszenia ich świadczenia.
 2. O ile jest to możliwe Usługodawca informuje Usługobiorcę o zawieszeniu świadczenia Usług wskazują planowany termin oraz czas trwania takiego zawieszenia. 
 3. Niezależnie od czynności o których mowa w ust. 2 Usługobiorca informację o zawieszeniu świadczenia Usług publikuje na swojej stronie internetowej. 
 4. Świadczenie Usług może zostać również zawieszone z powodu okoliczności za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. O ile to możliwe Usługodawca wskazuje prawdopodobny czas trwania takiego zawieszenia.
 5. Tymczasowe zawieszenie świadczenia Usług z powodów o których mowa w ust. 1 i 4 nie stanowi podstawy dla występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Usługodawcy.
 6. Usługodawca uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu.
 7. Zmiana Regulaminu dopuszczalna jest w przypadku wystąpienia co najmniej jednej ze wskazanych okoliczności:
  1. zmiany przepisów prawa w zakresie w jakim konieczne jest dostosowanie treści Regulaminu do aktualnie obowiązującego prawa,  
  2. zmiany siedziby, danych adresowych Usługodawcy.
  3. zmiany profilu działalności Usługodawcy,
  4. wprowadzenia, modyfikowania lub likwidacji Usług lub zmiany sposobu, poprawy bezpieczeństwa ich świadczenia,
  5. zmian w systemach teleinformatycznych z których korzysta Usługodawca w sposób wpływający na wzajemne prawa i obowiązki Stron w następstwie wprowadzania nowych technologii, zmian stosowanych rozwiązań wpływających na sposób świadczonych usług lub zasadny korzystania z nich przez Usługobiorcę. 
  6. wprowadzenia, zmiany, wydania rekomendacji, decyzji, stanowisk, orzeczeń przez uprawnione do tego organy administracji publicznej z którymi wiąże się obowiązek zmiany treści Regulaminu
 8. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy zawartej na czas nieokreślony w najbliższym możliwym terminie wypowiedzenia.
 9. Zmiana Regulaminu nie może odnosić się do postanowień dotyczących istotnych elementów zawartej Umowy, przez które rozumie się postanowienia indywidualnie uzgodnione z Konsumentem, ustalone wynagrodzenie lub cenę.
 10. Postanowienia dotyczące zmiany Regulaminu nie dotyczą przypadków, gdy zmiana związane jest wyłącznie ze zmianą graficzną, poprawą oczywistych pomyłek pisarskich lub zmianą jednostek redakcyjnych, które nie wpływają na prawa i obowiązki Usługodawcy lub Usługobiorcy wynikające z niniejszego Regulaminu. 

Art. 14

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi tj. adres elektroniczny Usługobiorcy, imię i nazwisko wskazane przez Usługobiorcę.
 2. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 3. Usługodawca wyróżnia i oznacza te spośród danych, o których mowa w ust. 2, jako dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia Usługi.
 4. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w informacji dostępnej na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem https://apersolution.pl/politykaprywatnosci/

Art. 15

Nota prawna, prawa autorskie

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Strony Internetowej, jak również dokonywania zmian w zakresie zamieszczonych na niej informacji nie wpływających na świadczone Usługi bez konieczności uprzedniego informowania Usługobiorców w tym zakresie.  
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany szaty graficznej i/lub układu stron internetowych przeznaczonych do świadczenia Usług, zmiany technicznej i graficznej formy korzystania z Usług bez konieczności uprzedniego informowania Usługobiorców w tym zakresie.  
 3. Usługodawca pozostaje właścicielem oraz wyłącznym użytkownikiem Strony Internetowej.
 4. Usługodawca na swoje stronie internetowej publikuje materiały, informacje oraz dane co do których pozostaje właścicielem oraz wyłącznym użytkownikiem Strony Internetowej.
 5. Usługodawca wskazuje, że wszystkie treści zamieszczone na Stronie Internetowej korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są jego własnością lub posiada stosowne upoważnienie do korzystania z nich, co nie wpływa na ochronę prawno-autorską przysługującą podmiotom upoważniającym do korzystania z nich. Z uwagi na powyższe Usługodawca przypomina o obowiązku respektowania przepisów chroniących prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i intelektualnej oraz przepisów Kodeksu cywilnego.
 6. Zabronione jest nieautoryzowane kopiowanie, przetwarzanie, modyfikowanie oraz rozpowszechnianie jakichkolwiek treści udostępnionych na Stronie Internetowej.
 7. Postanowienia ust. 4 nie znajdują zastosowania do korzystania z treści oraz zawartości Strony Internetowej w ramach tzw. dozwolonego użytku osobistego, jak również do przypadku, gdy uprawnienie takie dla dokonujących tych czynności wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub zgody uprawnionego podmiotu.
 8. Usługodawca w najszerszym dopuszczanym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową interpretację i ocenę informacji oraz danych zamieszczonych na Stronie Internetowej w zakresie w jakim służą wzbogaceniu wiedzy i przekazaniu Usługobiorcy informacji w zakresie rodzaju usług świadczonych i profilu działalności Usługodawcy. 

Art. 16

Postanowienia końcowe, oświadczenia

 1. Usługodawca wskazuje, że postanowienia Regulaminu nie mają na celu ograniczenia lub wyłączenia jakichkolwiek uprawnień oraz praw przysługujących Usługobiorcy, w tym Usługobiorcy będącemu Konsumentem, wynikających z przepisów prawa. W przypadku sprzeczność treści Regulaminu z tymi przepisami w każdym przypadku pierwszeństwo stosowania znajdują postanowienia przepisów prawa. 
 2. Niezależnie od innych uprawnień przewidzianych w Regulaminie, każda ze Stron uprawniona jest do rozwiązania zawartych umów z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. 
 3. Usługodawca oświadcza, że język polski jest językiem właściwym dla Usług świadczonych na rzecz Usługobiorców oraz zawieranych z Usługobiorcami umów.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa. 
 5. Usługodawca oświadcza, że Usługi świadczone są dedykowane dla Usługobiorców mających swoje centrum życiowe na terenie Polski. 
 6. Usługodawca oświadcza, że nie stosuje żadnego kodeksu dobrych praktyk. 
 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.09.2022 roku. 

Wzór formularza odstąpienia

Wzór formularza reklamacyjnego

Wzór formularza odstąpienia

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

………………………………………………………………………..

(miejscowość i data)

Usługodawca:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

(dane identyfikacyjne Sprzedawcy)

Klient:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

(dane identyfikacyjne Klienta)

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy wskazać umowę co do której konsument odstępuje)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru Towaru(*) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Uiszczoną cenę proszę zwrócić 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy wskazać w jakiej formie ma zostać dokonany zwrot ceny, jeżeli ma być inny niż forma płatności)

…………………………………………….

(podpis Klienta/ów w przypadku przesyłania formularza 

w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić. 

Pouczenie w przedmiocie prawa odstąpienia od umowy:

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Skutkiem odstąpienia od umowy jest traktowanie umowy jako niezawartej i powstanie obowiązku zwrotu swoich świadczeń. Tym samym zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy się jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadkach o których mowa w art. 38 Prawa konsumentów nie mają Państwo możliwości odstąpienia od umowy, a jeżeli wyrazili Państwo zgodę na świadczenie usługi w pełnym zakresie przed upływem terminu na odstąpienie od umowy wówczas tracą Państwo prawo odstąpienia od umowy. 


Wzór formularza reklamacyjnego

(formularz ten należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci reklamowania towaru –  skorzystania z rękojmi za wady) 

………………………………………………………………………..

(miejscowość i data)

Usługodawca:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

(dane identyfikacyjne Sprzedawcy)

Klient:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

(dane identyfikacyjne Klienta)

Reklamacja

Niniejszy informuję, że zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest niezgodny z umową.

Stwierdzona niezgodność/wadliwość towaru/usługi polega na …………………….

Wskazuję, że niezgodność/wadliwość towaru/usługi została stwierdzona w dniu …………………….

Z uwagi na powyższe żądam, stosownie do przepisów art. 560 i nast. Kc ………………………………………………………………………………………………………………………………….

(należy określić treść żądania Klienta)

…………………………………………….

(podpis Klienta/ów w przypadku przesyłania formularza 

w wersji papierowej)