Spis treści

  1. Opis ogólny
    1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
  2. Deklaracja dotycząca ochrony danych osobowych
    1. Część I
    2. Część II

Regulamin strony znajduje się pod adresem:
https://apersolution.pl/ogolna-klauzula-informacyjna/

1. Opis ogólny

Szanujemy Państwa prawo do prywatności

W związku z wprowadzonymi w APER SOLUTION sp. z o.o. zmianami w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ) wykonując obowiązek przewidziany w art. 13 i 14 RODO pragniemy poinformować Panią, Pana o tym, iż chronimy Państwa dane osobowe, a nadto o prawach, które Pani/Panu przysługują:

Cele przetwarzania danych osobowych

Formularz kontaktowy

Jeżeli wypełniają Państwo formularz kontaktowy, wysyłają nam e-mail lub list, przetwarzamy Państwa dane w celu kontaktu z Państwem i prowadzenia z Państwem korespondencji, Państwa dane kontaktowe służą nam również do przesyłania istotnych komunikatów np. o zmianach w funkcjonowaniu serwisu, zmianach regulaminu. Dane te wraz z samą korespondencją podlegać będą u nas archiwizacji. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony cel jako administratora polegający na prowadzeniu korespondencji w związku z działalnością gospodarczą i prawie do archiwizowania tej korespondencji oraz informowania o działalności gospodarczej (art.6 ust. 1. f).
Więcej w linku:
https://apersolution.pl/ogolna-klauzula-informacyjna/#formularz-kontaktowy

Zamówienie towaru lub usługi

Jeśli Państwa dane zostały podane w związku z zamówieniem towaru lub usługi, przetwarzamy je wówczas w celu zawarcia i realizacji umowy, którą są Państwo zainteresowani. Podstawą prawną przetwarzania jest wtedy art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy lub niezbędność ich przetwarzania do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy dane przetwarzamy.

Rozmowa telefoniczna

W przypadku rozmowy telefonicznej prosimy o podanie danych osobowych, tylko wówczas gdy jest to niezbędne do załatwienia sprawy z jaką Państwo do nas dzwonią i tylko w takim celu je przetwarzamy. Podstawą prawną przetwarzania jest wówczas nasz prawnie uzasadniony cel jako administratora polegający na potrzebie rozwiązywania spraw związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą (art.6 ust. 1. f).


2. Deklaracja dotycząca ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo,

poniżej udostępniamy Państwu informacje dotyczące zasad przetwarzania przez naszą firmę danych osobowych, jak również informacje dotyczące praw, które w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu na mocy wspólnotowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. RODO. Do przekazania tych informacji zobowiązują nas przepisy prawa. Równocześnie czyniąc zadość wymogom, staraliśmy się przekazywać wszystkie informacje w sposób przejrzysty i czytelny. W przypadku jednak ewentualnych wątpliwości, pytań albo uwag dotyczących niniejszego dokumentu lub przetwarzania przez nas danych osobowych zapraszamy do kontaktu. 

Poniżej, w jasnej i czytelnej formie opierającej się na modelu „pytanie-odpowiedź”, przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania przez nas Państwa Danych osobowych: Wskazujemy, że niniejsza klauzula informacyjna kierowana jest do naszych kontrahentów i klientów. Jeżeli Państwa dane osobowe mając być przez nas przetwarzane w innym niż wskazana poniżej celu jesteście Państwo o tym poinformowani.

CZEŚĆ I 

Informacja dotyczy przypadków, gdy Państwa dane osobowe pozyskujemy 

bezpośrednio od Państwa

1Kto jest administratorem moich danych osobowych?Administratorem tj. podmiotem który decyduje o tym w jaki sposób, w jakim celu będzie przetwarzał otrzymane od Państwa dane osobowe jest APER SOLUTION Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Łukasińskiego 4/234, (93-172 Łódź), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000745538, REGON 381 058 180, NIP 7262674364
2Jaka jest możliwość kontaktu z Administratorem?Administrator bezpośrednio nadzoruje proces przetwarzania Państwa danych osobowych. W związku z tym zachęcamy do kontaktu z Administratorem poprzez jeden z poniższych kanałów:
Mailowo – rodo@apersolution.pl
Korespondencyjnie – na adres wskazany w pkt. 1
3Kiedy przetwarzane są moje dane osobowe, jaki jest cel i jaka jest podstawa przetwarzania tych danych wynikająca z RODO?W tym miejscu wskazujemy Państwu do czego wykorzystywane są gromadzone przez nas dane osobowe, w jakim celu są one nam potrzebne. Wskazujemy również, że przetwarzanie danych osobowych ma swoją podstawę prawną poprzez odwołanie do jednostki redakcyjnej właściwego przepisu. 
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przygotowania dla Państwa oferty, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy np. udzielanie odpowiedzi na zapytanie (art. 6 ust. 1 lit b RODO);Dane osobowe przetwarzany na potrzeby zawarcia umowy lub wykonania określonych usług lub świadczeń; Dane osobowe pozyskujemy od Państwa w chwili zawierania umowy, składania zamówienia na produkty albo usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);Dane osobowe przetwarzamy również w celu wykonania, realizacji umowy lub świadczenia usługi, a zatem np. wysłania lub odebrania towaru lub realizacji (art. 6 ust. 1 lit b RODO);W związku z zawartą umową lub świadczonymi na Państwa rzecz usługami może wystąpić sytuacja, w której konieczne będzie rozpatrywanie, odpowiadanie na kierowane przez Państwa do nas zgłoszenia dotyczące umowy lub świadczonej usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO) lub rozpatrywanie reklamacji związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); W związku z zawartą umową konieczne jest przetwarzanie Państwa danych osobowych również w celu realizacji obowiązków spoczywających na nas, a wynikających z przepisów prawa podatkowego lub o rachunkowości, do których zalicza się w szczególności wystawienie faktury, rachunku, rozliczenie podatku VAT, rozliczenie sprzedaży, prowadzenie dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); W przypadku wystąpienia między nami sporu co do sposobu, jakości i należytego wykonania lub niewykonania umowy lub usługi konieczne może być przetwarzanie Państwa danych również w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; dotyczy to także wypadków, gdy to my będziemy reklamować usługi lub kontaktować się z Państwem w celu zgłoszenia reklamacji. W tym wypadku przetwarzamy Państwa dane osobowe w prawnie uzasadnionym interesie jakim jest dochodzenie naszych praw lub ochrona przed nieuprawnionymi roszczeniami lub żądaniami, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);Będziemy przechowywać i przetwarzać Państwa dane osobowe również w celu tworzenia wewnętrznych statystyk, rejestrów i baz danych Klientów, w tym również na potrzeby wymogów RODO i przepisów prawa, przetwarzanie jest zatem dokonywane z uwagi na nasz uzasadniony interes jakim jest dążenie do przyspieszenia procedur, poprawa efektywności działania, zwiększenia przejrzystości gromadzonych danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W niektórych przypadkach obowiązek tworzenia statystyk, rejestrów bez danych może wynikać z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).Dane osobowe możemy przetwarzać również w celu kontaktu z Państwem i marketingu naszych usług. W takim wypadku podstawą  jest nasz prawnie uzasadniony cel (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4Czy mam obowiązek podania danych osobowych?Wskazujemy, iż podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże podanie tych danych jest niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowego świadczenia naszych usług. Niekiedy obowiązek ich podania wynika z przepisów prawa. 
5Jak długo moje dane osobowe są przechowywane?Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez wskazany okres czasu:przez cały okres niezbędny dla realizacji umowy, świadczenia usługi lub realizacji innych czynności na Państwa rzecz;przez okres 5 lat, z uwagi na obowiązek przechowywania przez ten okres dokumentacji podatkowej albo przez okres archiwizacji wynikający z innych przepisów prawa;przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartymi umowami lub realizowanymi usługami.
6Komu moje dane osobowe są udostępniane?Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być przekazywane tzw. odbiorcom danych osobowych.Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty współpracującym z Administratorem w zakresie świadczenia na jego rzecz usług w szczególności: księgowych, kadrowo-podatkowych, prawnych, ubezpieczeniowych, audytowych, usług hostingowych, teleinformatycznych, branży IT, windykacyjnych, przedsiębiorstwa kurierskie, przedsiębiorstwa świadczące usługi przewozu towarów, usługi pocztowe, kontrahenci i klienci Administratora, jak również współpracujące z Administratorem inne podmioty świadczące usługi prawne samodzielnie decydujący o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych;Na zasadach wynikających z przepisów prawa, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne, na żądanie lub w zakresie niezbędnym dla podjęcia określonych czynności, Państwa dane osobowe przekazywane będą również organom administracji publicznej, organom innych państw członkowskich UE, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, komornikom.
7Czy moje dane osobowe są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?Informujemy, że w stosunku do Państwa danych osobowych nie stosujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.
8Czy mam prawo wniesienia skargi i kiedy?Informujemy, że w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – którym aktualnie w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9Jakie inne prawa mi przysługują i jak Wskazujemy, że w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych – tj. uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe. Jeżeli dane są przetwarzane, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO)prawo do żądania sprostowania, – żądania sprostowania dotyczących danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); prawo do żądania usunięcia danych osobowych – jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania, Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;prawo do przenoszenia danych osobowych – trzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które Państwo nam dostarczyli. Możecie Państwo również zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to wtedy, gdy takie przesłanie będzie technicznie możliwe.w przypadku, gdy przetwarzanie przez nas danych osobowych następuje w oparciu o wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie informujemy, że, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
10.Czym jest sprzeciw i kiedy mogą go wnieść?Przysługuje Państwu prawo do wniesienia tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. 
W chwili wniesienia sprzeciwu dokonujemy oceny istnienia po naszej stronie tych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Państwa, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli ustalimy, że wykazany przez Państwa interes jest ważniejszy od interesów Administratora, wówczas jesteśmy zobowiązani zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
11Jak są chronione moje dane osobowe?Wskazujemy, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych ponosimy odpowiedzialność za bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. 
W celu zapewnienia tego bezpieczeństwa stosujemy odpowiednie i adekwatne środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnić odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu. Przy przetwarzaniu danych osobowych i ich ochronie uwzględniamy rodzaj przetwarzanych danych, cel ich przetwarzania, kontekst, ryzyko ich ujawnienia, w szczególności poprzez wykorzystanie procedur szyfrowania danych, stosowanie rozwiązań technologicznych, organizacyjnych zwiększających bezpieczeństwo tych danych.  
11Co jeszcze powinienem wiedzieć na temat przetwarzania moich danych osobowych?Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż wskazane powyżej może się odbywać wyłącznie na podstawie Państwa zgody. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pozostają w tym przypadku przepisy art. 6 ust. 1 lit. a RODO.W przypadku, gdyby Państwa dane osobowe miały być przetwarzane przez nas w innym celu niż te, które wskazane zostały w pkt. 3 niniejszej tabeli i na innej podstawie prawnej niż tam wskazana lub powyżej w pkt. 1, wówczas uprzednio poinformujemy Państwa o tym fakcie, jak również o przysługujących Państwu w związku z tym uprawnieniach. Wskazujemy, że przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe nie są danymi wrażliwymi i zaliczane są do kategorii tzw. zwykłych danych osobowych. Wskazujemy, że są to m.in. następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko służbowe.Informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. Niniejsza klauzula informacyjna odnosząca się do zasad przetwarzania danych osobowych będzie przez nas aktualizowana w każdym wypadku zmiany w tym zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

CZEŚĆ II 

Poniższa informacja dotyczy przypadków, gdy Państwa dane osobowe pozyskujemy 

w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

1Kto jest administratorem moich danych osobowych?Administratorem tj. podmiotem który decyduje o tym w jaki sposób, w jakim celu będzie przetwarzał otrzymane od Państwa dane osobowe jest APER SOLUTION Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Łukasińskiego 4/234, (93-172 Łódź), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000745538, REGON 381 058 180, NIP 7262674364
2Jaka jest możliwość kontaktu z Administratorem?Administrator bezpośrednio nadzoruje proces przetwarzania Państwa danych osobowych. W związku z tym zachęcamy do kontaktu z Administratorem poprzez jeden z poniższych kanałów:Mailowo – rodo@apersolution.pl Korespondencyjnie – na adres wskazany w pkt. 1
3Sąd macie moje dane osobowe, kiedy przetwarzane są moje dane osobowe, jaki jest cel i jaka jest podstawa przetwarzania tych danych wynikająca z RODO?Wskazujemy, że Państwa dane osobowe pozyskujemy od naszych kontrahentów, którzy są dla Państwa pracodawcami, zleceniodawcami, wspólnikami itp. i przekazują nam Państwa dane osobowe. W celu uproszenia posłużyliśmy się pojęciem „pracodawcy” jako podmiotu od którego otrzymujemy Państwa dane osobowe. Oczywiście, o ile udzielenie informacji nie okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, każdorazowo będziemy dążyli do bezpośredniego przekazania Państwu informacji o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych, jak również przekazania informacji, o źródle pochodzenia danych osobowych.
Poniżej wskazujemy Państwu do czego wykorzystywane są gromadzone przez nas dane osobowe, w jakim celu są one nam potrzebne. Wskazujemy również, że przetwarzanie danych osobowych ma swoją podstawę prawną poprzez odwołanie do jednostki redakcyjnej właściwego przepisu.
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przygotowania dla oferty albo odpowiedzi na złożoną ofertę zawarcia umowy z Państwa pracodawcą (art. 6 ust. 1 lit b RODO);Dane osobowe przetwarzany na potrzeby zawarcia umowy lub wykonania na rzecz pracodawcy określonych usług lub świadczeń; Dane osobowe pozyskujemy od Państwa w chwili zawierania umowy, składania zamówienia na produkty albo usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);Dane osobowe przetwarzamy również w celu wykonania, realizacji umowy lub świadczenia usługi zawartej z Państwa pracodawcą, a zatem np. wysłania lub odebrania towaru lub realizacji, przyjęcia usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO);W związku z zawartą umową lub świadczonymi na rzecz Państwa pracodawcy usługami może wystąpić sytuacja, w której konieczne będzie rozpatrywanie, odpowiadanie na kierowane przez pracodawcę do nas zgłoszenia dotyczące umowy lub świadczonej usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO) lub rozpatrywanie reklamacji związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); W związku z zawartą umową konieczne jest przetwarzanie Państwa danych osobowych również w celu realizacji obowiązków spoczywających na nas, a wynikających z przepisów prawa podatkowego lub o rachunkowości, do których zalicza się w szczególności wystawienie faktury, rachunku, rozliczenie podatku VAT, rozliczenie sprzedaży, prowadzenie dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); W przypadku wystąpienia między nami i pracodawcą sporu co do sposobu, jakości i należytego wykonania lub niewykonania umowy lub usługi konieczne może być przetwarzanie Państwa danych również w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; dotyczy to także wypadków, gdy to my będziemy reklamować usługi lub kontaktować się z Państwem w celu zgłoszenia reklamacji. W tym wypadku przetwarzamy Państwa dane osobowe w prawnie uzasadnionym interesie jakim jest dochodzenie naszych praw lub ochrona przed nieuprawnionymi roszczeniami lub żądaniami, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);Będziemy przechowywać i przetwarzać Państwa dane osobowe również w celu tworzenia wewnętrznych statystyk, rejestrów i baz danych Klientów, w tym również na potrzeby wymogów RODO i przepisów prawa, przetwarzanie jest zatem dokonywane z uwagi na nasz uzasadniony interes jakim jest dążenie do przyspieszenia procedur, poprawa efektywności działania, zwiększenia przejrzystości gromadzonych danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W niektórych przypadkach obowiązek tworzenia statystyk, rejestrów bez danych może wynikać z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4Czy mam obowiązek podania danych osobowych?Wskazujemy, iż podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże podanie tych danych jest niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowego świadczenia naszych usług. Niekiedy obowiązek ich podania wynika z przepisów prawa. 
5Jak długo moje dane osobowe są przechowywane?Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez wskazany okres czasu:przez cały okres niezbędny dla realizacji umowy, świadczenia usługi lub realizacji innych czynności na Państwa rzecz;przez okres 5 lat, z uwagi na obowiązek przechowywania przez ten okres dokumentacji podatkowej albo przez okres archiwizacji wynikający z innych przepisów prawa;przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartymi umowami lub realizowanymi usługami.
6Komu moje dane osobowe są udostępniane?Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być przekazywane tzw. odbiorcom danych osobowych.odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty współpracującym z Administratorem w zakresie świadczenia na jego rzecz usług w szczególności: księgowych, kadrowo-podatkowych, prawnych, ubezpieczeniowych, audytowych, usług hostingowych, teleinformatycznych, branży IT, windykacyjnych, przedsiębiorstwa kurierskie, przedsiębiorstwa świadczące usługi przewozu towarów, usługi pocztowe, kontrahenci i klienci Administratora, jak również współpracujące z Administratorem inne podmioty świadczące usługi prawne samodzielnie decydujący o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych;na zasadach wynikających z przepisów prawa, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne, na żądanie lub w zakresie niezbędnym dla podjęcia określonych czynności, Państwa dane osobowe przekazywane będą również organom administracji publicznej, organom innych państw członkowskich UE, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, komornikom.
7Czy moje dane osobowe są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?Informujemy, że w stosunku do Państwa danych osobowych nie stosujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.
8Czy mam prawo wniesienia skargi i kiedy?Informujemy, że w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – którym aktualnie w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9Jakie inne prawa mi przysługują i jak Wskazujemy, że w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych – tj. uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe. Jeżeli dane są przetwarzane, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO)prawo do żądania sprostowania, – żądania sprostowania dotyczących danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); prawo do żądania usunięcia danych osobowych – jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania, Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;prawo do przenoszenia danych osobowych – trzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które Państwo nam dostarczyli. w przypadku, gdy przetwarzanie przez nas danych osobowych następuje w oparciu o wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie informujemy, że, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
10.Czym jest sprzeciw i kiedy mogą go wnieść?Przysługuje Państwu prawo do wniesienia tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. 
W chwili wniesienia sprzeciwu dokonujemy oceny istnienia po naszej stronie tych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Państwa, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli ustalimy, że wykazany przez Państwa interes jest ważniejszy od interesów Administratora, wówczas jesteśmy zobowiązani zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
11Jak są chronione moje dane osobowe?Wskazujemy, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych ponosimy odpowiedzialność za bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. 
W celu zapewnienia tego bezpieczeństwa stosujemy odpowiednie i adekwatne środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnić odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu. Przy przetwarzaniu danych osobowych i ich ochronie uwzględniamy rodzaj przetwarzanych danych, cel ich przetwarzania, kontekst, ryzyko ich ujawnienia, w szczególności poprzez wykorzystanie procedur szyfrowania danych, stosowanie rozwiązań technologicznych, organizacyjnych zwiększających bezpieczeństwo tych danych.  
11Co jeszcze powinienem wiedzieć na temat przetwarzania moich danych osobowych?Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż wskazane powyżej może się odbywać wyłącznie na podstawie Państwa zgody. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pozostają w tym przypadku przepisy art. 6 ust. 1 lit. a RODO.W przypadku, gdyby Państwa dane osobowe miały być przetwarzane przez nas w innym celu niż te, które wskazane zostały w pkt. 3 niniejszej tabeli i na innej podstawie prawnej niż tam wskazana lub powyżej w pkt. 1, wówczas uprzednio poinformujemy Państwa o tym fakcie, jak również o przysługujących Państwu w związku z tym uprawnieniach. Wskazujemy, że przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe nie są danymi wrażliwymi i zaliczane są do kategorii tzw. zwykłych danych osobowych. Wskazujemy, że są to m.in. następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko służbowe.Informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. Niniejsza klauzula informacyjna odnosząca się do zasad przetwarzania danych osobowych będzie przez nas aktualizowana w każdym wypadku zmiany w tym zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.